Kodukord

Kinnitatud Haapsalu Vanalinna Lasteaedade üldhoolekogu otsusega 20.11.2019, nr 1-4/6

HAAPSALU VANALINNA LASTEAEDADE KODUKORD

 1. ÜLDSÄTTED

  1. Kodukorras on lähtutud Eestis kehtivatest õigusaktidest tulenevatest nõuetest. Lisaks lähtub lasteaed oma tegevuses rahvusvahelistest konventsioonidest (sh Euroopa Liidu põhiõiguste harta; ÜRO laste õiguste konventsioon), Haapsalu linnas kehtivatest õigusaktidest, lasteaia põhimäärusest ja põhiväärtustest.

  2. Kui kodukorras puudub regulatsioon mingis valdkonnas, tuleb lähtuda lasteaia arengukavas ja õppekavas kirja pandud põhimõtetest ja väärtustest.

  3. Kodukord on avalik dokument, mis on kättesaadav lasteaia veebilehel ja paberkandjal lasteaias igas rühmas.

  4. Kodukord kehtib territoriaalselt kõikjal, kus toimuvad õppekavas ettenähtud tegevused ja lasteaia üritused.

  5. Kodukord on lastele, lapsevanematele ja lasteaiatöötajatele täitmiseks kohustuslik.

  6. Lasteaial on õigus laps lasteaiast välja arvata, kui vanem eirab korduvalt kodukorda hoolimata lasteaiatöötajate poolt tehtud märkustest.

  7. Lapse heaolu lasteaias tagab lapse, pere ja lasteaiapersonali koostöö. Lapsevanemad ja külalised käituvad lasteaia ruumides, suhtluskeskkondades ja üritustel lasteaiapersonaliga suheldes viisakalt ja väärikalt, olles eeskujuks lastele.

  8. Lasteaed lähtub kõigis lapsi puudutavates ettevõtmistes lapse või lasterühma parimatest huvidest. Iga lapsesse puutuva otsuse tegemisel või tegevuse planeerimisel hinnatakse, mis on konkreetse lapse parimates huvides.

 1. INFOVAHETUS

  1. Lasteaia infokanalid on veebileht www.eliis.ee, koduleht www.hvl.haapsalu.ee, lasteaia e-posti aadressid, infotahvlid, telefonid.

  2. Igal hetkel lapse perega ühenduse saamiseks on vanemal kohustus anda lasteaiale perekonna kontaktandmed (vanemate toimivad telefoninumbrid, e-posti ja kodused aadressid). Kontaktandmete muutumisel tuleb sellest viivitamatult teavitada rühma õpetajat.

  3. Arusaamatuste korral pöördub lapsevanem esialgu oma rühma õpetaja poole, vajadusel palub abi ka direktorilt või õppealajuhatajalt.

  4. Laste, perede ja lasteaiapersonali isikuandmeid töötleb lasteaed lähtudes lasteaia isikuandmete töötlemise korrast ning isikuandmete kaitset ja töötlemist reguleerivate õigusaktide nõuetest.

 1. LASTEAIAKOHA KASUTAMINE, ARVE TASUMINE
  1. Lapsevanem tasub lasteaiateenuse osutamise eest (osalus- ja toitlustamistasu) vastavalt edastatud arvele tähtaegselt ja igakuiselt. Makseraskuste ja/või muude probleemide tekkimisest teavitab vanem koheselt lasteaiadirektorit.
  2. Lasteaial on õigus arvata laps lasteaiast välja, kui vanem ei ole tasunud lasteaiateenuse eest kahe kuu jooksul maksetähtajast arvates. Võlgnevusest teavitab direktor vanemat kirjalikult ning annab täiendava tähtaja võla tasumiseks. Kui võlg ei ole tasutud, arvatakse laps lasteaiast välja.
  3. Lasteaiakohta võib laps kasutada kuni koolikohustuse tekkimise aasta 31. augustini või lasteaiast väljaarvamiseni lasteaia algatusel või lapsevanema avalduse alusel. Kui vanem ei esita lasteaiast lahkumise avaldust varem, eeldab lasteaed, et laps kasutab lasteaiakohta lapse koolikohustuse tekkimise aasta 31. augustini.
  4. Vanem on kohustatud tasuma lasteaiateenuse eest kuni lapse lasteaiast väljaarvamise kuupäevani.
 2. LAPSE SAABUMINE, LAHKUMINE JA PUUDUMINE

  1. Lasteaed on avatud kell 7.00 kuni 19.00. Hommikuti kell 7.00 kuni 7.30 ja õhtuti 17.20 kuni 19.00 töötab valverühm. Lapsevanem toob lapse lasteaeda enne õppe-kasvatustegevuste algust (hiljemalt 9.00) ja viib ära endale sobival ajal, kuid järgides lasteaia päevakava. Hilisem saabumine (nt hommikusöögile hilinemine) tuleb kooskõlastada rühmaõpetajaga.

  2. Vastavalt töölepingu seadusele lühendatakse lasteaia lahtiolekuaega uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale eelneval tööpäeval kolme tunni võrra.

  3. Lapsevanem annab isiklikult lapse üle rühmatöötajale ning järele tulles võtab lapse vastu rühmatöötajalt. Lasteaiast lahkumisel on lapsevanem kohustatud võtma kontakti lasteaia rühmapersonaliga.

  4. Lapse puuduma jäämisest teavitab lapsevanem kas rühmaõpetajat tema poolt antud telefoninumbril või infosüsteemis www.eliis.ee hiljemalt kell 9.00.

  5. Rühmatöötajal on õigus laps üle anda ka vanemate poolt eelnevalt tutvustatud ja volitatud esindajale.

  6. Rühmatöötaja ei anna last üle alla 14-aastasele või selleks volitamata isikule. Eriolukordade puhul on nõutud lapsevanema või eestkostja kirjalik volitus.

  7. Eriolukorras, kus lapsevanem ei jõua lapsele järgi õigeaegselt, on tal kohustus sellest teavitada rühmatöötajat kontakttelefoni teel.

  8. Kui lapsele ei ole lasteaia lahtioleku ajal järele tuldud, ootab rühmatöötaja lapsevanemat veel tund aega pärast lasteaia sulgemist. Samal ajal proovib rühmatöötaja telefoni teel kontakti saada lapse vanematega või volitatud esindajatega ning teavitab olukorrast direktorit. Kui ka siis pole lapsele järele tuldud, teavitab rühmatöötaja politseid lasteaeda jäetud lapsest ning edasi toimitakse vastavalt politsei korraldustele.

  9. Rühmatöötajal on keelatud anda lapsi üle joobes isikutele (lastekaitseseaduse § 3, 25, 26, 32).

  10. Juhul, kui lapsevanem otsustab lapsega lasteaia õuealale mängima jääda, loetakse laps lapsevanemale üleantuks.

 1. LAPSE TERVISE, HEAOLU JA ARENGU TOETAMINE

  1. Lapsevanem informeerib lasteaiadirektorit kirjalikult lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest, mille alusel personal kohandab võimaluse korral päevakava, kasvukeskkonda ja õppe-kasvatustegevuse korraldust.

  2. Toidutalumatuse või allergia korral koostatakse arsti tõendi alusel lapsele erimenüü.

  3. Lasteaiatöötajad kujundavad koostöös kohaliku omavalitsusega erivajadustega lastele nende arengut võimaldava ja soodustava keskkonna.

  4. Lasteaeda ei lubata last, kelle terviseseisund võib kahjustada tema enda või teiste tervist.

  5. Lapse tervislik seisukord peab võimaldama tal koos teiste lastega õues viibida, kuna samal ajal toimub ruumide tuulutamine ja koristamine ning last järelvalveta ei jäeta.

  6. Rühmatöötaja jälgib lapse terviseseisundit lasteasutusse vastuvõtul ja seal viibimise ajal ning teavitab lapse tervise- või käitumishäiretest lapsevanemat ja vajadusel lasteaiadirektorit.

  7. Lasteaias ei anta lapsele ravimeid. Kui arst on määranud lapsele ravimid kroonilise terviserikke vastu (nt suhkruhaiguse puhul), võib lasteasutus erandjuhul anda lapsele ravimeid, kuid üksnes arsti määratud annuses ning vanema vastutusel ja kokkuleppel lasteasutuse tervishoiutöötaja või direktori poolt määratud lasteasutuse töötajaga.

  8. Lapse nakkushaigusesse haigestumisest tuleb teavitada õpetajat esimesel võimalusel.

  9. Laps tuleb lasteaeda puhanult, puhaste ja tervete riiete (sealhulgas tõmblukud) ning korrastatud välimusega. Lapse sõrme- ja varbaküüned on lasteaeda tulles puhtad ja lühikeseks lõigatud.

  10. Lapsel peavad kaasas olema isiklikud hügieenivahendid (kamm, taskurätik, vajadusel vahetuspesu). Kõige paremini sobivad pabertaskurätikud.

  11. Lapsel on soovitatav kanda libisemiskindla tallaga ja kindlalt jalas püsivaid jalanõusid, et vähendada komistamis- ja kukkumisohtu.

  12. Liikumistegevuste tarbeks peab lapsel olema kapis eraldi kott võimlemisriietega (T-särk ja lühikesed püksid).

  13. Lapsel on õues käimiseks eraldi riided, peakate ja jalanõud lähtuvalt ilmastikust.

  14. Lapse riietel ei tohi olla pikki nööre, salle vm ohtlikke detaile.

  15. Lapsel on kapis vahetusriided juhuks, kui riided saavad märjaks või määrduvad.

  16. Lapse jalanõud ja õueriided peavad olema selgelt lapse nimega märgistatud, et vältida asjade kadumist ja vahetusse minekut.

  17. Lapse lasteaias haigestumise või vigastuse korral kutsub lasteaiatöötaja vajadusel kiirabi ja võtab ühendust lapse vanemaga. Lapsevanema või kiirabi tulekuni võimaldatakse lapsel vajadusel lamada järelvalve all. Vajadusel antakse haigestunud või vigastatud lapsele kiirabi kohalejõudmiseni esmast abi.

  18. Nakkushaiguse kahtlusega laps tuleb lasteaia töötajail võimaluse korral eraldada teistest lastest, kuid teda ei tohi paigutada üksinda eraldi ruumi.

  19. Nakkushaiguste esinemise perioodil (millest teavitab lasteaeda Terviseamet või perearst) rakendatakse lasteaias eri puhastuskorda ja käte pesemise nõudeid, järgides Terviseameti juhiseid.

  20. Soodsate ilmastikutingimuste korral käivad lapsed õues kaks korda päevas. Õpetaja viib võimalikult paljud tegevused läbi õues.

 1. TURVALISUSE TAGAMINE

  1. Lasteaiatöötajad loovad lasteaias keskkonna, mis on füüsiliselt ja psühhosotsiaalselt ohutu, turvaline ning pakub lastele erinevaid mängu-, õpi- ja loovtegevuse ning kehalise aktiivsuse edendamise võimalusi.

  2. Lasteaias on mängu- ja võimlemisvahendeid, mille konstruktsioon, mõõtmed ja pindade viimistlus vastavad lapse eale ja kasvule ning tagavad ohutu kasutuse.

  3. Laste väljapääs lasteaia ruumidest või territooriumilt lasteaiatöötaja teadmata ning võõraste isikute omavoliline pääs lasteaia ruumidesse on keelatud.

  4. Kõik lasteaia territooriumile sisenejad ja territooriumilt lahkujad sulgevad enda järelt aiavärava ja panevad selle riivi/haaki, et tagada laste turvalisus.

  5. Lasteaia töökorraldus tagab, et kogu rühma tööaja jooksul on rühmas üks õpetaja või õpetajat abistav töötaja sõimerühmas kuni kaheksa lapse, liitrühmas kuni kümne lapse ja lasteaiarühmas kuni kaheteistkümne lapse kohta, erirühmas sõltuvalt laste erivajadusest kahe kuni kuue lapse kohta.

  6. Laste basseini, ujulasse, veekeskusesse või veekogu avalikku supluskohta suplema viimisel on iga seitsme lapse kohta vähemalt üks pedagoog, treener või muu täiskasvanu, kes jälgib pidevalt lapsi, juhendab vees toimuvaid tegevusi ja osutab vajadusel abi.

  7. Puhke- või magamisajal on laste juures üks rühmatöötaja.

  8. Õppekäigu ajal tänaval liigeldes on lapsed ja rühmatöötajad helkurvestides.

  9. Lasteaeda ei tooda kaasa lastele ohtlikke ja/või vägivaldseid mänge õhutavaid mänguasju.

  10. Lasteaeda ei tooda kaasa elektroonilisi mänguasju (sealhulgas mobiile, tahvelarvuteid jms).

  11. Lapsel on lubatud lasteaeda kaasa tuua oma mänguasju vastavalt rühmas kokkulepitud reeglitele. Kaasavõetud mänguasjad peavad olema töökorras ja ohutud. Rühmatöötaja ei vastuta kodust kaasatoodud mänguasja kadumise või purunemise eest.

  12. Õuealal tõuke-, jalg- või hoorattaga sõites on kohustuslik kanda kiivrit.

  13. Lasteaed ei vastuta kaasavõetud jalgrataste, kelkude jms säilimise ja turvalise hoidmise eest.

  14. Lapsed, lapsevanemad ja lasteaiatöötajad on kohustatud viivitamatult teavitama rühmatöötajat või lasteaiadirektorit laste või lasteasutuse töötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustavatest olukordadest.

  15. Laste või lasteaiatöötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustavate olukordade lahendamine ning meetmete rakendamine toimub lasteaia kriisimeeskonna poolt vastavalt hädaolukorra lahendamise plaanile.

  16. Lasteaed ei keela fotoaparaadi või mobiiltelefoniga pildistamist või filmimist lasteaia üritustel. Lasteaed ei kontrolli lapsevanemate poolt isiklikuks tarbeks tehtud piltide jagamist ega kasutamist (sh sotsiaalmeedias) ega vastuta sellega seonduvate probleemide eest. Lasteaed eeldab, et selline tegevus toimub vastavalt rühma lastevanemete poolt kokkulepitud reeglitele.

  17. Lapse kapis ei ole lubatud hoida toiduaineid (nt maiustused), ravimeid, kosmeetikatooteid, teravaid või ohtlikke esemeid (nt käärid, nuga, tuletikud). Lapse kappi aitab korras hoida lapsevanem.

  18. Lasteaia õueala on suletud motoriseeritud liiklusvahenditele, va lasteaeda teenindavatele transpordivahenditele, kellel on vastav luba.

 1. SUVINE TÖÖKORRALDUS

  1. Suveperioodil (1. juuni 31. august) võivad rühmad olla ühendatud.

  2. Lasteaed on suvel vastavalt Haapsalu Linnavalitsuse korraldusele kollektiivpuhkusel.

 1. LASTEAIAS TOIMUVAD HUVIRINGID      

  1. Lasteaias toimuvatesse huviringidesse viib lapsed rühmast ja toob rühma tagasi huviringi juhendaja.