Kodukord

 1. Üldsätted
 • Kodukord lähtub koolieelse lasteasutuse seadusest ja sellest tulenevatest õigusaktidest.
 • Kodukord on lastele, vanematele ja lasteasutuse töötajatele täitmiseks kohustuslik.
 • Kodukorra koostamise aluseks on Koolieelse lasteasutuse seadus, lasteaia põhimäärus ja õppekava, Haapsalu linnavalitsuse ja volikogu õigusaktid, tervisekaitse nõuded ja eeskirjad.

2. Üldinfo

 • Lasteaia koduleht asub aadressil www.hvl.haapsalu.ee
  lasteaia kontakttelefon on: 4735617, direktor 4735618, e-mail hvl@haapsalu.ee
 • Lasteaia aadress on:  Endla 9, Haapsalu

3. Lasteaia töökorraldus 

 • Lasteaed on avatud 7.00 – 19.00. Lapsele tuleb järele tulla hiljemalt 18.45, uksed ja väravad suletakse 19.00.
 • 07.00-07.30 ja 17.20-19.00 töötab lasteaias valverühm Kiisude rühmas. Ülejäänud rühmad on avatud 7.30-17.20.
 • Lasteaia toidupäeva maksumus on 1 euro ja 35 senti. Toidukulu arvestamisel lähtume Haapsalu linna munitsipaallasteaedades osalustasu ja toidukulu maksmise korrast.  Avaldus puudumiste kohta esitada eelneva kuu viimaseks päevaks aadressil: hvl@haapsalu.ee . Avalduses märkida lapse nimi, rühm ja puudumiste kuupäevad.
 • Lasteaia õppetasu on 24.00 EUR kuus.
 • Lasteaiamaksu maksetähtaeg on jooksva kuu 15. kuupäev.
 • Vastavalt Töölepingu seadusele lühendatakse lasteaia lahtiolekuaega uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale eelneval tööpäeval kolme tunni võrra.
 • Informatsioon lasteaia töökorralduse muudatuste, päevakava, õppekasvatustegevuste, teadete, uudiste jms kohta asub rühmade infostendil, www.eliis.ee,  lasteaia kodulehel www.paikesejanku@haapsalu.ee

4. Lapse lasteaeda toomine ja koju viimine

 • Lapsevanemal on õigus laps lasteaeda tuua ja viia ära talle sobival ajal, kuid järgides lasteaia päevakava. Soovituslik on laps lasteaeda tuua enne planeeritud tegevuste algust. Õppetegevus algab rühmades kell 9.00.
 • Lapsevanem annab isiklikult lapse üle rühma töötajale ning järele tulles võtab lapse vastu rühma töötajalt.
 • Lapsevanem ja laps sisenevad ja väljuvad lasteaiast oma rühma välisukse kaudu.
 • Rühma töötajal on õigus laps üle anda ka vanemate poolt eelnevalt tutvustatud ja volitatud esindajatele.
 • Rühma töötajal on keelatud last anda üle alaealisele või selleks volitamata isikule.
 • Eriolukordades, kui lapsevanem ei jõua lapsele järgi õigeaegselt, on tal kohustus sellest teavitada rühma töötajat rühmatelefonil või lasteaia kontakttelefonil (4735617 / 53090005)
 • Kui lapsele ei ole lasteaia lahtioleku ajal järgi tuldud, ootab rühma töötaja lapsevanemat veel tund aega peale lasteaia sulgemist. Samal ajal proovib rühma töötaja telefoni teel kontakti saada lapse vanematega või volitatud esindajatega ning teavitab olukorrast direktorit. Kui ka siis pole lapsevanem lapsele järele tulnud, teavitab rühma töötaja politseid lasteaeda jäetud lapsest ja järgnevalt toimitakse politsei korralduste järgi.
 • Lapsevanem teavitab rühma õpetajat, kui laps haigestub või mingil muul põhjusel ei tule lasteaeda.

5. Lapse tervise, heaolu ja arengu toetamine

 • Lapsevanem informeerib lasteaia direktorit kirjalikult lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest, mille alusel personal kohandab võimaluse korral päevakava, kasvukeskkonda ning õppe- ja kasvatustegevuse korraldust.
 • Lasteaia töötajad kujundavad erivajadustega lastele koostöös lasteaia pidaja ja kohaliku omavalitsusega laste arengut soodustava ja võimalustele vastava keskkonna.
 • Lasteaeda ei lubata last, kui lapse terviseseisund võib kahjustada lapse enda või teiste tervist.
 • Rühma töötaja jälgib lapse terviseseisundit lasteasutusse vastuvõtul ja seal viibimise ajal ning teavitab lapse tervise- või käitumishäiretest lapsevanemat ja vajadusel lasteaia direktorit.
 • Lasteaias ei anta lapsele ravimeid. Kui arst on lapse kroonilise terviserikke korral määranud lapsele ravimite manustamise, võib erandjuhul (nt suhkruhaigele) lasteasutuses anda ravimeid arsti määratud annuses üksnes vanema vastutusel ja kokkuleppel lasteasutuse tervishoiutöötajaga või direktori määratud lasteasutuse pedagoogiga.
 • Lapse nakkushaigusesse haigestumisest on vajalik teavitada õpetajat esimesel võimalusel.
 • Lapsel peavad kaasas olema isiklikud hügieenivahendid (kamm, taskurätt, vajadusel vahetuspesu).
 • Lapsel on soovitatav kanda libisemiskindla tallaga ja kindlalt jalas püsivaid jalanõusid, et vähendada komistamis- ja kukkumisohtu.
 • Lapsed käivad võimalusel õues iga päev. Õue ei minda väga tugeva vihma/ tuule ning alates -15 kraadise külma korral (tuule-külma indeksist: www.emhi.ee). Ilma sobivust õue minekuks hindavad rühma õpetajad arvestades laste vanust.
 • Lapsel peavad olema õues käimiseks eraldi riided, peakate ja sobivad jalanõud, lähtuvalt ilmastikust.
 • Lapse riietel ei tohi olla ohtlikke pikki nööre, salle jt ohtlikke detaile.
 • Lapsel on kapis vahetusriided juhuks, kui riided saavad märjaks või määrduvad.
 • Lapse lasteaias haigestumise või vigastuse korral kutsub lasteaia töötaja vajadusel kiirabi ja võtab ühendust lapse vanemaga. Lapsevanema või kiirabi tulekuni võimaldatakse lapsel vajaduse korral lamada järelevalve all. Vajadusel antakse haigestunud või vigastatud lapsele kiirabi kohale jõudmiseni esmast abi.
 • Nakkushaiguse kahtlusega laps tuleb lasteaia töötajal võimaluse korral eraldada teistest lastest, kuid teda ei tohi paigutada üksinda eraldi ruumi.
 • Lasteaia direktor teatab telefoni teel või e-kirjaga Terviseametile ning avaldab vanematele teate lasteasutuses levivast nakkushaiguse puhangust või juhtumist, nimetamata seejuures haigestunud ja nakkuskahtlusega laste nimesid.
 • Nakkushaiguste esinemise perioodil rakendatakse lasteaias eri puhastuskorda ja kätepesemise nõudeid, järgides Terviseameti juhiseid.
 • Soodsate ilmastikutingimuste korral peab võimalikult palju laste tegevusi toimuma lasteaias õues.

6. Turvalisuse tagamine

 • Lasteaia töötajad loovad lasteaias füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna, mis on ohutu, turvaline ja pakub lastele erinevaid mängu-, õpi- ja loovtegevuse ning kehalise aktiivsuse edendamise võimalusi.
 • Lasteaias on mängu- ja võimlemisvahendeid, mille konstruktsioon, mõõtmed ja pindade viimistlus vastavad lapse eale ja kasvule ning tagavad ohutu kasutuse. Ronimisredeleid, spordi- ja mänguväljaku ning võimlemisvahendeid on kontrollitud tootja juhendite kohaselt.
 • Lasteaia mööbel on paigutatud nii, et on välditud vigastuste tekkimine ja lastel on võimalikult palju ruumi mängimiseks.
 • Laste väljapääs lasteaia ruumidest ja territooriumilt lasteaia töötaja teadmata ning võõraste isikute omavoliline pääs lasteaia ruumidesse on keelatud.
 • Lasteaia töökorraldusega on tagatud, et kogu rühma tööaja jooksul on õpetaja või õpetajat abistav töötaja sõimerühmas kuni seitsme lapse, liitrühmas kuni üheksa lapse, lasteaiarühmas kuni kümne lapse, sobitusrühmas kuni kaheksa lapse ning erirühmas sõltuvalt laste erivajadusest kahe kuni kuue lapse kohta. Koolieelse lasteasutuse seaduse § 7 lõikes 11 nimetatud juhul on õppe- ja kasvatusalal töötav isik või õpetajat abistav töötaja sõimerühmas kuni kaheksa lapse, liitrühmas kuni kümne lapse ja lasteaiarühmas kuni kaheteist lapse kohta.
 • Laste puhke- või magamise ajal on laste juures üks rühma töötaja.
 • Kui laste õues oleku ajal on ühel rühmatöötajal põhjendatud vajadus minna osade lastega tuppa, peab teine rühma töötaja tagama ülejäänud rühma laste turvalisuse õuealal.
 • Laste ujulasse, basseini, veekeskusesse või veekogu avalikku supluskohta suplema viimisel on vähemalt iga seitsme lapse kohta pedagoog, treener või täiskasvanu, kes jälgib pidevalt lapsi ja juhendab vees toimuvaid tegevusi ning osutab vajaduse korral abi.
 • Õppekäigu ajal tänaval liigeldes on lapsed ja rühma töötajad helkurvestides.
 • Lapsevanemad, lasteaia töötajad ja lapsed sulgevad enda järel väravad riiviga, et tagada laste turvalisus.
 • Isikutel, kes ei ole lasteaiaga otseselt seotud või kellel pole selleks antud luba, on lasteaia hoones ja territooriumil viibimine keelatud. Töötaja või lapsevanem peab võõrast isikust teatama direktorile/õppealajuhatajale.
 • Lasteaia õueala on motoriseeritud liiklusvahenditele suletud, va lasteaeda teenindavale transpordivahenditele, kellel on vastav luba.
 • Lasteaia õuealal jalgrattaga ei sõideta, igal rühmal on oma tõukerattapäev. Õuealal tõukerattaga sõites on kohustuslik kanda kiivrit.
 • Lasteaeda ei tooda kaasa lapsele ohtlikke ja vägivallale õhutavaid mänguasju.Lapsel on lubatud lasteaeda kaasa tuua oma mänguasju vastavalt rühmas kokkulepitud reeglitele. Rühma töötaja ei vastuta kodust kaasa toodud mänguasja kadumise või purunemise eest.
 • Lapsel on lubatud lasteaeda kaasa tuua oma mänguasju vastavalt rühmas kokkulepitud reeglitele. Rühma töötaja ei vastuta kodust kaasa toodud mänguasja kadumise või purunemise eest.
 • Lapse kapis ei ole lubatud hoida toiduaineid, sh ka maiustusi, ravimeid, kosmeetikavahendeid, teravaid ja ohtlikke esemeid ( käärid, nuga, tuletikud jne). Lapse kappi aitab korras hoida lapsevanem.
 • Isik, kes märkab lasteaia territooriumil laste ja personali turvalisust ohustavaid tegureid või situatsioone, teavitab sellest direktorit/õppealajuhatajat, vajadusel politseid.