Väärtused

Haapsalu Vanalinna Lasteaedade põhiväärtusteks on:

  • AUSUS – Ausus on inimestevaheliste suhete aluseks. Oleme ausad laste, lastevanemate ja kolleegide suhtes. Aus inimene julgeb tunnistada oma vigu endale ja oma kaaslastele ning sellest rääkida, et ühiselt lahendus leida. Julgeme oma arvamust avaldada. Aus inimene on hea inimene.
  • HOOLIVUS – Laps tunneb, et teda oodatakse lasteaeda ja temast hoolitakse ning seda siiralt ja sooja südamega. Särav silm ja sõbralik suhtumine on kõige alus, siis tahavad lapsed ka lasteaias olla ja käia. Hoolivust ei saa teeselda. Hoolivus aitab luua usaldust. Hooliv inimene lasteaias on see, kes suhtub kaaslastesse sõbralikult, tunneb muret teiste tervise, heaolu, tööülesannete täitmise osas ning pakub vajadusel oma tuge. Hoolime inimestest ja ümbritsevast. Hoolivus on midagi rohkemat kui pelgalt heasüdamlikkus, see on hoolimine endast, inimestest meie ümber, loodusest ja loomadest. See väljendub nt tervislikes toiduvalikutes ja eluviisis, personali hoidmises ja arenguvõimaluste tagamises, keskkonnasõbralike materjalide kasutamine, taaskasutamine, jmt. Olla tähelepanelik ümbritseva keskkonna suhtes, nii elus kui eluta looduse suhtes.
  • TERVIS – Terviseteadlikkus aitab juba maast madalast mõista, millised valikud aitavad elada pikemat ja tervemat elu. Väärtustame liikumist, tervislikku toitu, hügieeni. Tervist aitab tagada vaimselt ja füüsiliselt tervislik kasvukeskkond ja kasvatus (palju värskes õhus olemist, õuesõpe, kaaslastega arvestav sportimine, toitumine, head ja austavad suhted kõigil suhtlustasanditel ja kõigi osapooltega). Terve inimene on tervik ja õnnelik.
  • LOOVUS – Loovus on hinge vaba väljendus, mis igal inimesel võib erinevalt kulgeda (nt laulmine, kunst vms). Lasteaias on oluline iga laps oma erilisusega ja ainulaadsusega. Lapsest lähtumine, lapse mõtte ja algatuse innustamine (lasta ise otsustada ja teha), kaasamine, pühendumine millegi tegemisele, mängu kaudu õppimine (õppemängud jm.). Tegevuste planeerimisel ja läbi viimisel arvestatakse lapse isiksusega ja huvidega. Õpetajates hindame paindlikkust, mis võimaldab teha vajadusel kavandatud õppetegevustes muudatusi.
  • KOOSTÖÖ – Väärtustame meeskonnatööd ning avatust erinevate huvigruppide vahel. Oleme hubane ja kodune koht, kuhu laps tahab rõõmuga tulla ja lapsevanem tahab oma last tuua ning kus õpetajal on rõõm töötada. Tegutsemine ühiste eesmärkide nimel tagab meie tugevuse, olla armastatud lasteaed kogukonnas.
  • TRADITSIOONID – Uute ühiste traditsioonide loomine ja vanade au sees hoidmine (nt. lasteaia sünnipäeva tähistamine, tervisematk jms), kui ka rahvakultuuri elus hoidmine (rahvakalendri tähtpäevad, kombed, tavad – eluviis, vanasõnad, mõistatused, kõnekäänd, mängud, söögid). Koostöö ja ühisüritused tekitavad ühtse ja sooja tunde.

Loe lähemalt meie lasteaia väärtustest ja väärtuskasvatusest siit – Hea lasteaed kui väärtuspõhine lasteaed!