Õppe- ja kasvatustegevuste eesmärgid

Lasteaia õppetegevuses oleme toetunud Koolieelse lasteasutuse riiklikus õppekavas märgitud õppe-kasvatustegevuse valdkondadele.

Loe lähemalt Haapsalu Lasteaed Päikesejänku tegevuskavast 2020-2021 õppeaastaks.

Üldoskused

Õppekavas eristatakse nelja üldoskuste rühma:

 • mänguoskused;
 • tunnetus- ja õpioskused;
 • sotsiaalsed oskused;
 • enesekohased oskused.

Üldoskuste kujunemist toetatakse kõigi õppe- ja kasvatustegevuste kaudu, erinevate valdkondade sisusid lõimides.

Mänguoskused Mäng on eelkoolieas lapse põhitegevus. Mängu käigus omandab ja kinnistab laps uut teavet, uusi oskusi, peegeldab tundeid ja soove, õpib suhtlema, omandab kogemusi ja käitumisreegleid. Mänguoskus on kõigi üldoskuste ning õppe- ja kasvatustegevuse eri valdkondade oskuste ja teadmiste arengu alus.

Tunnetus- ja õpioskused Tunnetusoskused on oskused tahtlikult juhtida oma tunnetusprotsesse – taju, tähelepanu, mälu, mõtlemist, emotsioone ja motivatsiooni.

Õpioskuste all mõistetakse lapse suutlikkust hankida teavet, omandada teadmisi ja oskusi ning uurida ja katsetada. Õpioskused kujunevad tunnetusoskuste arengu alusel.

Sotsiaalsed oskused Sotsiaalsete oskuste all mõistetakse lapse oskusi teistega suhelda, tajuda nii iseennast kui ka partnereid, võtta omaks ühiskonnas üldtunnustatud tavasid ning lähtuda eetilistest tõekspidamistest.

Enesekohased oskused Enesekohaste oskuste all mõistetakse lapse suutlikkust eristada ja teadvustada oma oskusi, võimeid ja emotsioone, juhtida oma käitumist.

VALDKONDADE ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSE EESMÄRGID

Õppe- ja kasvatustegevuse seob tervikuks lapse elust ja ümbritsevast keskkonnast tulenev temaatika. Valdkondade kaupa esitatud õppesisu ja -tegevuste lõimimisel lähtutakse üldõpetuslikust põhimõttest. Õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel ja korraldamisel lõimitakse järgmisi tegevusi: kuulamine, kõnelemine, lugemine ja kirjutamine, vaatlemine, uurimine, võrdlemine, arvutamine ning mitmesugused liikumis-, muusika- ja kunstitegevused.

Eesmärgid:

 • Mõistab ja tunnetab ümbritsevat maailma terviklikult;
 • Omab ettekujutust oma minast ning enda ja teiste rollidest elukeskkonnas;
 • Väärtustab nii eesti kultuuritraditsioone kui ka oma rahvuse kultuuritraditsioone;
 • Väärtustab enda ja teiste tervist ning püüab käituda tervislikult ning ohutult;
 • Väärtustab keskkonda hoidvat ja keskkonnahoidlikku mõtteviisi;
 • Märkab nähtusi ja muutusi looduses.

MINA JA KESKKOND

Eesmärgid:

 • Mõistab ja tunnetab ümbritsevat maailma terviklikult;
 • Omab ettekujutust oma minast ja teiste rollidest elukeskkonnas;
 • Väärtustab nii eesti kultuuritraditsioone kui ka oma rahvuse kultuuritraditsioone;
 • Väärtustab enda ja teiste tervist ning püüab käituda tervislikult ning ohutult;
 • Väärtustab keskkonda hoidvat ja keskkonnasõbralikku mõtteviisi;
 • Märkab nähtusi ja muutusi looduses.

KEEL JA KÕNE

Eesmärgid:

 • Tuleb toime igapäevases suhtlemises;
 • Kasutab kõnes õiget hääldust, sobivaid grammatilisi vorme ja mitmekesist lauseehitust;
 • Tunneb huvi lugemise, kirjutamise ja lastekirjanduse vastu, on omandanud lugemise ja kirjutamise esmased oskused.

MATEMAATIKA

Eesmärgid:

 • Järjestab esemeid suuruse ja asenditunnuste põhjal;
 • Rühmitab esemeid ühe-kahe tunnuse alusel ja võrdleb esemete hulki;
 • Tunneb lihtsamaid ajamõisteid ja kirjeldab ning järjestab oma igapäevategevusi;
 • Mõtestab loendamistegevust ja seoseid arvude reas;
 • Mõistab mõõtmistegevust ja olulisemaid mõõtühikuid;
 • Tunneb ja kirjeldab geomeetrilisi kujundeid;
 • Näeb matemaatilisi seoseid igapäevatoimingutes.

KUNST

Eesmärgid:

 • Tunneb rõõmu loovast eneseväljendusest;Kujutab isikupäraselt ümbritsevaid esemeid, sündmusi ja oma kujutlusmaailma;
 • Vaatleb, kirjeldab ja kujundab ümbritsevat ja tarbeesemeid;
 • Kasutab õpitud voolimis-, joonistamis- ning maalimisvahendeid ja -võtteid;
 • Kasutab materjale ja tööriistu ohutult ning sihipäraselt;
 • Vaatleb kunstiteoseid ja kirjeldab nähtut.

MUUSIKA

Eesmärgid:

 • Tunneb rõõmu laulmisest ja musitseerimisest;
 • Suudab keskenduda kuulatavale muusikapalale;
 • Suudab ennast loovalt väljendada laulmise, liikumise, tantsimise ja pillimängu kaudu;
 • Suudab musitseerida nii rühmas kui ka üksi.

LIIKUMINE

Eesmärgid:

 • Tahab liikuda ja tunneb liikumisest rõõmu;
 • Suudab pingutada sihipärase tegevuse nimel;
 • Tegutseb aktiivselt üksi ja rühmas;
 • Mõistab kehalise aktiivsuse olulisust inimese tervisele;
 • Järgib esmaseid hügieeni- ja ohutusnõudeid.tugevdada lapse füüsilist ja vaimset tervist;

Eelnevast lähtuvalt oleme planeerinud õppetegevusi alljärgnevalt:

 • kuulamine ja kõnelemine
 • lugemine ja kirjutamine
 • vaatlemine ja uurimine
 • võrdlemine ja arvutamine
 • liikumistegevused
 • muusikategevused
 • kunstitegevused (voolimine, joonistamine, meisterdamine).

Lasteaia õppekavaga on võimalik tutvuda lasteaias. Lasteaia lõpetajatele väljastatakse koolivalmiduskaart.